informadur mladi i grad logo

Što je lokalni program za mlade?

Lokalni program za mlade temeljni je iskaz društveno-političke vizije razvoja položaja mladih u Gradu Dubrovniku. Skup je načela, vrijednosti i ciljeva kojima Grad Dubrovnik želi poboljšati kvalitetu života društvene skupine mladih, kao i standarde provedbe gradskih politika usmjerenima na mlade. Ovaj dokument sadrži sveobuhvatan strukturni pristup izgradnji socijalnih, ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih uvjeta za kvalitetan razvoj mladih.


Oblikovanje ovoga programa nastavak je provedbe prethodnog programa Mladi i Grad skupa, ali novi program bit će sveobuhvatan te će se baviti svim potrebama populacije mladih u lokalnoj zajednici. Ovi podaci o mladima prikupljaju se kroz prethodno odrađena istraživanja Grada Dubrovnika i organizacija civilnog društva koje u njemu djeluju, te na temelju fokus grupa, javnih tribina i individualnih intervjua s osobama koje rade s mladima. Program će u potpunosti biti napisan u suradnji sa svim nadležnim tijelima i upravnim odjelima u Dubrovniku.


Ovaj program slijedi niz preporuka važnih europskih i domaćih strategija, poput Europske povelje o sudjelovanju mladih u životu općina i gradova, pri čemu potiče aktivno sudjelovanje mladih u društvu, potiče kulturu i slobodno vrijeme mladih, informiranje i mobilnost mladih te dostupnost obrazovanja i programa razvoja cjeloživotnih kompetencija. Osim toga potiče i povećanje zaposlenosti mladih i suzbijanje uzroka nezaposlenosti, stambeno osamostaljivanje i druge aspekte socijalne politike, pristup javnozdravstvenim uslugama, a posebice onima koje se tiču seksualnog i reproduktivnog zdravlja.


Jednako tako, Program u potpunosti prati preporuke, ali i ciljeve i mjere Nacionalnog programa za mlade od 2014. do 2017. kao temeljne okosnice nacionalne, odnosno državne politike za mlade. Niz preporuka ovog dokumenta upućuje na nužnost razvoja lokalnih programa, odnosno politike za mlade, kako bi se na potrebe mladih osoba odgovorilo na "nižoj" odgovarajućoj razini s kvalitetnijim mehanizmima i sadržajima. Konačno, dokument je oblikovan tako da su praćeni komplementarni strateški dokumenti, gradski i nacionalni. Važno je naglasiti da se ovaj program izrađuje metodom „bottom-up“, što znači da se sve preporuke pišu na temelju dobivenih podataka od populacije mladih u Dubrovniku, te da su oni ključni akteri cijelog procesa izrade programa.